Научен отдел

проф. д-р Игнат Игнатов – директор

1. Клуб и свободно избираем предмет – Медицинска биофизика

СОУ „Георги Бенковски” – Тетевен, България (2008-2012)

История на Научноизследователски център по медицинска биофизика

2. Биоинформационен обмен* - курс

Ignat Ignatov
Участници в курса на д-р Игнатов
във Франкфурт, Германия. 2 ред:
Глозаер, инж. Праис, Хюмо,
д-р Игнатов, инж. Биндер-
-Бондареску, Едер и Райнхарт Аркс,
Рашоу, Сесил и Ханс Щраус

Проф. д-р Игнат Игнатов е бил консултант на проф.дмн Мирослав Попов, директор на Националния център за обществено здраве (НЦОЗ), Министерство на здравеопазването до 2003 г. Българският учен участва в научни проекти за изследване на биофизични и медицински ефекти при прилагане на алтернативни методики за повлияване на човешкото здраве. В България има Закон за здравето, който разрешава практикуването на неконвенционални (алтернативни) методики. Извършва се и обучение.

 

3. Семинари и лекции по теми и програма, съгласувани с научни центрове и институти

Научни проекти

*(I-во ниво - 15 лекторски часа, 3 дни)
(II-ро ниво - 15 лекторски часа, 3 дни)

Участници в курса на д-р Игнатов във Франкфурт, Германия. Участниците са обучени с методиката на Дросинакис©.

Ignat Ignatov
Участници в курса на д-р Игнатов
във Франкфурт, Германия
 

"Уважаеми д-р Игнатов,
Изключително много благодаря за тези научни резултати.
Аз съм щастлив човек…Вие ми помогнахте да намеря своите способности, да им се доверя.
Аз искам да благодаря за Вашето чудесно изследване и за отговорите, че съм способен да помагам на хората.
Имам интерес да участвам във Ваши изследвания и курса във Франкфурт през февруари 2009 г." 

- Ваш Карстен Рашоу, октомври, 2008 г.

 

Проф. д-р Игнат Игнатов© и д-р Ирена Иванова© представят кратка анатомия и физиология на човека. Информацията е логично структурирана за всеки, които има практика в сферата на алтернативната медицина.

top