logo
Ignatov, I., Mosin, O.V. (2014) Photoreceptors in Visual Perception and
Additive Color Mixing. Bacteriorhodopsin in Nano-and Biotechnologies,
Advances in Physics Theories and Applications,
Vol. 27, pp. 20 -37.

Цветен коронен спектрален анализ. Наблюдение на цветове със зрителния анализатор

проф. дфн Марин Маринов
проф. Игнат Игнатов
2008 г. София, България

Научноизследоватeлски център по медицинска биофизика, София, България
www.medicalbiophysics.bg

Коронният ефект по своята същност е селективен високочестотен разряд. Наблюдава се и автоелектронна емисия. Оптичните преходи зависят от енергията на отделените фотони. При червения цвят тази енергия е 1.82 електронволта (еV). При оранжевия цвят – 2.05, жълтия – 2.14, синьо-зеления (циан) – 2.43, синия – 2.64 и при виолетовия – 3.03 електронволта (Игнатов, 2007).

Дължина на вълната
Дължина на вълната

При коронния ефект, който е високочестотен електричен разряд в газ, цветът на светлината зависи само от газа. Тя не зависи от електродите. Очевидно е, че цветната коронна фотография носи биологична информация от самия обект. Наблюдаваното явление не може да бъде описано и обяснено от гледна точка на съвременните физични представи за цвета на светлината на газовия разряд. Това, че се наблюдават различни цветове явно потвърждава възможността за селективно влияние на изследвания обект. Методът и резултатите са новост, защото се показват локални енергийни състояния на изследвания обект в зависимост от цветовете в електричното му изображение. Това като факт дава нови възможности за изследване и характеризиране на качествата и свойствата, както в биологично, така и във физично отношение на обекта. Откриват се нови възможности за характеризиране на биологичните свойства на обекти след определено въздействие. Методът може да се дефинира като метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов© (Маринов, 2008).

Възможно е да се разкрият нови представи при цветното зрение. Не е ясно дали зеленият цвят, който виждаме е усреднен ефект между жълтия и синия цвят, или в някои случаи съответства на дължина на вълната, съответваща на зеления цвят от спектъра.

Смесване на цветовете чрез събиране
Смесване на цветовете чрез събиране

Мозъкът може да регистрира зелен цвят като спектрометър, т.е. при определена дължина на електромагнитните вълни. Той може да регистрира зеления цвят и като смес от жълт и син цвят. Възприемането на цветовете от зрителния анализатор не може да се дефинира като спектрометър.

Като пример смесването на електромагнитни вълни, които съответстват на зелен и червен цвят се възприема като жълт. Прието е, че при зрителния акт са в сила двойките син-жълт и зелен-червен цвят (Херинг). Зрителният анализатор има свойството определени диапазони от оптичния спектър да ги анализира като цветове. Смесването на зеления и червения цвят не прави между тях някакъв усреднен цвят. Мозъкът го възприема като жълт. Когато се излъчват електромагнитни вълни, които съответстват на зелено и червено, мозъкът възприема “усреднено решение” – жълто.

По същия начин синият и жълтият цвят се възприемат като зелен. Това означава, че се прехвърля информация между двойките син-жълт и зелен-червен цвят по Херинг. Това е в сила, когато зрителният анализатор “взима решение” за цветове, към които той има по-голяма чувствителност. Аналогично зеленият и синият цвят се възприемат като циан. Ние виждаме един портокал с оранжев цвят. От него са отразени електромагнитни вълни, които съответстват на жълт и червен цвят. Най-ниска е зрителната чувствителност към виолетовия, синия и червения цвят. Смесването на електромагнитни вълни, които съответстват на син и червен цвят се възприема като виолет. При смесването на електромагнитни вълни, които съответстват на повече цветове, мозъкът не ги възприема обаче като отделни или като “усреднено” решение, а като бял цвят. Представата за цвят не се определя еднозначно от дължината на вълната. Анализът се прави от “биокомпютъра” мозък и представата за цвят по същество е продукт на нашето съзнание (Маринов, Игнатов, 2008).


Залез, Витоша, Фото: Алектандър Игнатов / Рокля, адитивно смесване на цветовеОбяснението за наблюдение на цветове при смесване е с електромагнитната концепция за смесване на цветове (Маринов, Игнатов, 2008). Виолетовият цвят на снега на фотографията на Александър Игнатов е адитивно смесване на синия цвят на небето и червения цвят на залеза. При роклята, чийто оригинал е със син и черен цвят се наблюдава адитивно смесване на цветове. Хора, които виждат роклята със син и черен цвят според фигурата (б) имат по-голяма възможност да наблюдават синия цвят като смес от циан и виолет. Тези хора, които наблюдават по-ясно синьото като монохроматичен цвят (а) и по-трудно смесват цветове могат да видят роклята с “нереален“ бял и златист цвят (Игнатов, 2015).Докладът и изследването на проф. дфн Марин Маринов © и проф. Игнат Игнатов © са със защитено авторско право. Докладът е представен на Международен медицински конгрес EUROMEDICA, Европейска академия за естествени науки, Хановер, 2008.

проф. Игнатов, проф. Тимински, д-р Тимински, д-р Ходжаева, Медал на Кох 2008
проф. Игнатов, проф. Тимински, д-р Тимински,
д-р Ходжаева, Медал на Кох 2008

top