Стоян Стоянов - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

инж. Стоян Стоянов (1950-2005)

Научен секретар на Научноизследователски център по медицинска биофизика