Противовъзпалителни и антивирусни ефекти на калий (K) и химичния състав на Моринга, проф. Игнат Игнатов

Противовъзпалителни и антивирусни ефекти на калий (K) и химичния състав на Моринга

проф. Игнат Игнатов

Научноизследователски център по медицинска биофизика, София, България

УВОД

Ignatov, I. (2020). Anti Inflammatory and Anti Viral Effects of Potassium (K) and Chemical Composition of Moringa. Asian Journal of Biology, Vol. 9, No. 2, pp. 1-7. (PDF file)
http://www.journalajob.com/index.php/AJOB/article/view/30081

Moringa tree
Дърво Моринга

Моринга расте в части от Африка и Азия и е цъфтящо растение от билка до дърво. Има 13 вида моринга расте в подножието на Хималаите в северозападна Индия. В Африка расте в Кения, Сомалия, Етиопия, Мадагаскар, Гана, Нигерия и др. За капсули се използват листа и корени. За масло се използват ядките. Моринга се характеризира с високи нива на калий (K). При болни от COVID-19, причинен от вируса SARS-CoV-2 се наблюдава понижение на нивата на калий в организма.
През 2017 г. авторът прави спектрален анализ на моринга. Анализът дава основание за приложение на Моринга при коронавируси. Голямото предимство на Моринга е, че калият и химичните й съставки са в органична форма и се усвояват добре от организма.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Изследване показва намаляване нивата на калия при пациенти с COVID-19 (Dong Chen et al., 2020)(1,2). При Моринга има изразени противовъзпалителни и антивирусни ефекти, доказани със спектрален анализ (Ignatov, 2017) (3). Авторът анализира също три продукта за превенция срещу коронавирус SARS-CoV-2. Това са вода Католит, метиленово синьо в Oxidal и нано колоидно сребро (Ignatov, 2020) (4,5,6). Извършено е наблюдение през 2017 г. на пациенти с хронични ларингити, фарингити и ринити и се използва Моринга масло с капки в гърлото и носа. Ефектът е траен. В началото Моринга масло води до болки в гърлото, които постепенно отшумяват. Взимат се и капсули Моринга. Има изследване на фенолното съдържание, in–vitro и изразените противовъзпалителни ефекти при Моринга. (Alhakmari, Kumar, Kham, 2013) (7) Изследването показва математичните модели на вода с Моринга капсули и Моринга масло. В този доклад са публикувани данни за взаимодействие на Моринга капсули и Моринга масло с вода, получени с Неравновесен енергиен спектър (НЕС) и Диферинциален неравновесен енергиен спектър (ДНЕС). Средната енергия (∆E H... O ) на водородните Н…O- връзки между отделни водни молекули H2O след въздействие на Моринга капсули с вода, измерени чрез НЕС- и ДНЕС- методи е ∆E=-0.0077±0.0011 eV. Този резултат предполага преструктуриране на стойностите на ∆E H... O между H2O молекули със статистически достоверно увеличение на локалните екстремуми в НЕС и ДНЕС спектрите. Има представяне на ефектите на химичния състав на Моринга капсули – противовъзпалителни и ефекти върху нерваната система и кръвното налягане. С метода НЕС авторът показва следните ефекти – релаксиращ ефект върху нервна система, противовъзпалителен и подтискане разнитието на туморните клетки. Като резултат на тези ефекти Моринга капсули има anti aging въздействие. Основата на това въздействие е противовъзпалителният ефект. Тази статия прави обзор на основни биофизични, биохимични и биологични процеси от Моринга капсули. Авторът изследва биофизични, биохимични и биологични свойства и биофизични и биологични ефекти в човешкия организъм. Има биофизични и биологични ефекти в човешкия организъм. Това са директни противовъзпалителни ефекти на Моринга масло при ринит, фарингит и ларингит. Анализи показват, че Moринга може да се използва при болни от COVID-19, за да се подържат високи нива на калий и да има има антивирусен ефект и от Gallic Acid. Също така Moринга може да се използва като превенция и след излекуване на болни от COVID-19 поради силно изразените противовъзпалителни и антивирусни ефекти.

Към съдържанието: PDF

ЛИТЕРАТУРА:

1. Dong Chen et al, Hypokalemia and Clinical Implications in Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 2020; MedRxiv.
2. Liu, F. et al. Patients of COVID-19 may benefit from sustained lopinavir-combined regimen and the increase of eosinophil may predict the outcome of COVID-19 progression, International Journal of Infectious Diseases; 2020.
3. Ignatov, I. Moringa – Proofs for Anti-inflammatory, Antioxidant and Inhibition Growth of Tumor Cells Effects. Relaxing Effect of Nervous System and Effect on the Hypertonia, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, 2017; 39: 43-56.
4. Ignatov, I. Antiviral Effects of Nano Colloidal Silver, Water Catholyte, Oxidal with Methylene Blue. Possible Effects of Influence over Coronavirus SARS-CoV and SARS-2 CoV-2 with Disease COVID-19, Global Congress on Infectious Diseases, SciTech Infectious Diseases 2020; 2020.
5. Popova, T., Petrova, T., Ignatov, I., Karadzhov, S. Preliminary In Vitro Investigations on The Inhibitory Activity of The Original Dietary Supplement Oxidal® On Pathogenic Bacterial Strains, Journal of Advances in Agriculture, 2020; 11: 37-43. 
6. Popova, T., Petrova, T., Ignatov, I., Karadzhov, S., Dinkov, G., Antibacterial Activity of the Original Dietary Supplement Oxidal® in Vitro, Journal of Advances in Agriculture, 2020; in press. 
7. Alhakmari, F., Kumar, S., Kham, S. (2013) Estimation of Total Phenolic Content, in–vitro Antioxidant and Anti–inflammatory Activity of Flowers of Moringa oleifera, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 3(8): 623-627.
8. Lee, J.H. et al. Antiviral Effects of Black Raspberry (Rubus coreanus) Seed and Its Gallic Acid against Influenza Virus Infection, Viruses, 2016; 8(6), 157
9. Kratz, J. Anti-HSV-1 and anti-HIV-1 activity of gallic acid and pentyl gallate, Mem. Inst. Oswaldo Cruz (2008) 103. 
10. Van der Meer, F.J. et al. Antiviral activity of carbohydrate-binding agents against Nidovirales in cell culture, Antiviral Res. 2007; 76(1):21-9.
11. Singh, B, et al. Oxidative DNA damage protective activity, antioxidant and anti-quorum sensing potentials of Moringa oleifera: Food and Chemical Toxicology, 2009; 47(6): 1109- 1116
12. Sreelatha, P., Padma,P. Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Moringa oleifera Leaves in Two Stages of Maturity, Plant foods for Human Nutrition, 2009; 64:303
13. Sulaiman, M. et al. Evaluation of Moringa oleifera Aqueous Extract for Antinociceptive and Anti-Inflammatory Activities in Animal Models, Pharmaceutical Biology: 2008; 46 (12): 838-84. Verma, A. et al. In vitro and in vivo antioxidant properties of different fractions of Moringa oleifera leaves, Food and Chemical Toxicology, 2009; 47(9): 2196-2201.
14. Caceres, A. et al. Pharmacologie Properties of Moringa oleifera. 2: Screening for Antispasmodic, Antiinflammatory and Diuretic Activity, Journal of Ethnopahramcology. 1992; 36 (3): 233-237.
15. Mesfin, F., Demissew, S., Teklehaymanot, An ethnobotanical study of medicinal plants in Wonago Woreda, SNNPR, Ethiopia, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine.
16. Chollom S. C. et al. Investigation of aqueous extract of Moringa oleifera lam seed for antiviral activity against newcastle disease virus in ovo, Journal of Medicinal Plants Research 2012; 6(22): 3870-3875.
17. Murukami et al. Niaziminin, a thiocarbamate from the leaves of Moringa oleifera, holds a strict structural requirement for inhibition of tumor-promoter- induced Epstein-Barr virus activation. Planta. Med., 1998; 64: 319-323.
18. Lipipun V, Kurokawa M, Suttisri R, Taweechotipatr P, Pramyothin P, Hattori M, Shiraki K. Efficacy of Thai medicinal plant extracts, against herpes simplex virus type 1 infection in vitro and in vivo. Antiviral. Res., 2003; 60: 175-180.
19. Abrams B, Duncan D, Hertz-Piccioto I. A prospective study of dietary intake and acquired immune deficiency syndrome in HIV- sero-positive homosexual men. J. AIDS., 1993; 8: 949- 958.
20. Prazuk T HIV infection and severe malnutrition: A clinical epidemiology study in Burkina Faso. AIDS., 1993; 7: 103-108.
21. Atanasov, A., Karadzhov, S., Ivanova, E., Mosin, O.V., Ignatov I. (2014) Study of the Effects of Electrochemical Aqueous Sodium Chloride Solution (Anolite) on the Virus of Classical Swine Fever Virus. Mathematical Models of Anolyte and Catolyte as Types of Water. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, 4: 1–26.
22. Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, G., Yaneva, I., Valcheva, N., Dinkov, G,, Popova, T., Petrova, T., Mehandjiev, D., Akszjonovich, I. (2020) Dynamic Nano Clusters of Water on Waters Catholyte and Anolyte: Electrolysis with Nano Membranes, Physical Science International Journal. Vol. 24, No.1, pp. 46-54.
23. Antonov, A. (1995) Research of the Non-equilibrium Processes in the Area in Allocated Systems. Dissertation thesis for degree “Doctor of physical sciences”, Blagoevgrad, Sofia.
24. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2013) Structural Mathematical Models Describing Water Clusters. Journal of Mathematical Theory and Modeling, 3(11): 72-87.
25. Krastev, D., Ignatov, I., Mosin, O. V., Penkov, P. (2016) Research on the Effects of the ‘Dance of the Spiral’ Methodology, with Spectral Analysis of Water Extracts, upon the Physiological Parameters of Plants and the Essential Oil Content, Advances in Physics Theories and Applications, 52: 47-55.

top