Вода Католит с прибор Канген с проф. Игнат Игнатов и Гергана Генова, Career TV

Партньори:
Гергана Генова, електролайзери Канген за води католит и анолит www.kangen-water.bg

Католит - йонизираната при елекролиза вода, която прави профилактиката на молекулярно ниво и дава здраве и енергия

Проф. Игнат Игнатов

В доклада се разглеждат свойствата на електрохимично активирани води католит и анолит с прибор Канген. Прието е кисело-алкалният характер на водата в човешкото тяло да е с рН 7,0. Когато рН е над 7,0 водата е алкална или католит. Когато рН е под 7,0 водата е кисела или анолит.

Водата Католит се получава при електролиза и има следните характеристики:

  1. Алкална с pH > 9
  2. Огрицателен окислителен редокс потенциал (ОРП)
  3. Наличие на водород – H2

Водата Анолит има следните характеристики:

  1. Кисела с pH < 5
  2. Положителен окислителен редокс потенциал (ОРП)
  3. Наличие на кислород - O2

Едни от основните показатели на питейната вода, влияещи върху здравето на човека са нейните алкално-киселинни стойности (рН-стойности) и нейният окислително- редукционен потенциал (ОРП). Това е така, защото оптималното протичане на всички жизнени функции в здравия организъм е в зависимост от водата с параметри в норма на тези показатели. Ето и някои от тези показатели при здрав човек – артериалната кръв е с рН 7,37 – 7,45, венозната – с рН 7,32 – 7,42, отделящият се от задстомашната жлеза (панкреас) секрет е ефективен само при рН 8,3, а този на черния дроб и жлъчката – при рН 7,1. При промяната на рН на кръвта под 7,3 и над 7,5 настъпват тежки проблеми в състоянието на организма. При разреждане на водата стойностите й на рН и ОРП се променят логаритмично, а не линеарно, т.е. стойностите от минус 500 mV не са 5 пъти, а 10 – 50 пъти по-високи от минус 100 mV.
За протичане на жизнените си процеси организмът точно регулира оптималните рН и ОРП стойности на своите системи, като за тази цел използва собствената си енергия. Когато хранителните продукти и течностите които той поема са с еднакви или близки до оптималните му рН и ОРП стойности той не се натоварва с голям разход на енергия за тяхното приравняване до нужните му граници. В противен случай се стига до разходване на значителен обем енергия, което води до общо отслабване на жизнеността и на имунната система. В резултат на това се изострят някои хронични заболявания и/или се създават условия за поява на нови.

От години се изследват факторите за здраве и дълголетие. Те са качествeна вода и храна, наследственост, телесно тегло, двигателна активност, психически статус, заболявания.
Човешкото тяло при възрастни хора се състои от 50-55% вода. При изследванията има ясни доказателства, че хората, които пият качествена планинска вода живеят по-дълго (проф. Игнатов и съавтори, 2012). При изследването другите фактори са сходни и разстоянието между населените места в планините и полето е 50-70 км. Проведени са изследвания на води от планините на България, Германия, Швейцария, Чили. Целта е за да се търси тайната на дълголетието. Качествената вода дава допълнителни години живот.
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/project.html
Това се дължи на нейната алкалност, химичен състав и структура. Създаден е математичен модел на водата за здраве и дълголетие (проф. Игнатов, доц. Олег Мосин, 2013). Моделът е въз основа на спектрален анализ на вода (проф. Антонов, проф. Игнатов, 1998). Спектърът е „езикът” на водните молекули. Те са свързани с електромагнитни водородни връзки между кислород от една и водород от друга водна молекула. Молекулите образуват кластери с енергия. На фигура 1 са показани водородни връзки между водни молекули. На фиг 1а имаме хаотична подредба на водни молекули, както е при вода. На фиг. 1б имаме структуриране на водни молекули, както е при електрохимично активирана вода католит. Католитът е алкална, а анолитът киселинна вода. Първата се прилага повече за алкализиране на организма, а втората за дезинфекция.

kangen

фиг. 1а Хаотична подредба на водородни
връзки между водни молекули


kangen

фиг. 1б Подреждане на високоенергийни водородни
връзки между водните молекули

Колкото е по-голяма енергията на водородните връзки между водните молекули, толкова човек е по-здрав. Туморните клетки и разкъсват най-високо енергийните връзки във вода. Доказателствата са на проф. Антонов от 1990 г. с бели мишки. При 8,95 µm са най-високо енергийните връзки във вода. Направен е спектрален анализ на кръвен серум на хора между 50 и 70 г. Контролна група е на здрави хора, а групата за изследване е на хора с туморни заболявания (проф. Игнатов, 2012). С микроскоп се вижда как животът се бори да задържи водородните връзки при хора с туморни заболявания. Основателно възниква въпросът как може да се направи профилактика и да се структурират нови високоенергийни водородни връзки, които на молекулярно ниво да потискат развитието на туморните клетки? Планинската и глетчеровата води създават високоенергийни водородни връзки в човешкото тяло. При водопроводната вода максимумът на трептенето при водородните връзки при 8,95 µm е до 25 единици. Анализите показват, че при планинската е (40-50), а при глетчеровата (60-70) единици. При вода Католит е 90 единици. Това е уникално и дава шанс на много хора бързо да възстановят и подобрят своя биофизичен статус. В американското научно издание с висок импакт фактор Advances in Physics Theories and Applications е публикувана статия за биофизичните свойства на вода Католит (проф. Игнатов, доц. Мосин, 2016). Известен научен факт е, че в кисела среда се развиват туморни клетки, а в алкална се потискат. Електрохимично активирана вода Католит, която е алкална се възприема добре от човек. Намаляват симптомите на умора, стомашно-чревни проблеми, тялото се балансира на молекулярно ниво. Една от тайните на вода Католит е антиоксидантното й действие. Теоретичен модел показва наличието на електрони в алкална вода Католит за антиоксидатна активност (проф. Игнатов и съавтори, 2017), както и косвена антиоксидантна активност от цинкови и манганови йони (проф. Игнатов, доц. Мосин, 2015) Методът за цветен коронен спектрален анализ (проф. Игнатов, 2007) показва биоелектричния статус на човек. Методът е приложим и при изследване на различни видове води.
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/kirlian_effect.html
На фигура 2 са показани коронни фотографии на водопроводна (фиг. 2а) и вода Католит (фиг. 2б). Разликата в електричното коронно светене е впечатляваща. Тя се дължи на по-голямата диелектрична проницаемост на вода Католит. Това се определя от подредбата на водните молекули в кластери с най-високо енергийни връзки във вода.

kangen

Коронно светене на водопроводна
вода (проф. Игнатов)


kangen

Коронно светене на
вода Католит (проф. Игнатов)


Водата с рН 8,5 може да бъде за ежедневна употреба. С по-високо рН водата се пие в по-малки количества.

За контакти: екип на проф. Игнатов: mbioph@gmail.com, mbioph@abv.bg

Публикации:

http://www.medicalbiophysics.bg/en/catholyte.html