Вода Католит - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Вода Католит с прибор Канген с проф. Игнат Игнатов и Гергана Генова, Career TV

Партньори:
Гергана Генова, електролайзери Канген за води католит и анолит www.kangen-water.bg

Католит - йонизираната при елекролиза вода, която прави профилактиката на молекулярно ниво и дава здраве и енергия

Проф. Игнат Игнатов

В доклада се разглеждат свойствата на електрохимично активирани води католит и анолит с прибор Канген. Прието е кисело-алкалният характер на водата в човешкото тяло да е с рН 7,0. Когато рН е над 7,0 водата е алкална или католит. Когато рН е под 7,0 водата е кисела или анолит.

Водата Католит се получава при електролиза и има следните характеристики:

 1. Алкална с pH > 9
 2. Огрицателен окислителен редокс потенциал (ОРП)
 3. Наличие на водород – H2

Водата Анолит има следните характеристики:

 1. Кисела с pH < 5
 2. Положителен окислителен редокс потенциал (ОРП)
 3. Наличие на кислород - O2

Едни от основните показатели на питейната вода, влияещи върху здравето на човека са нейните алкално-киселинни стойности (рН-стойности) и нейният окислително- редукционен потенциал (ОРП). Това е така, защото оптималното протичане на всички жизнени функции в здравия организъм е в зависимост от водата с параметри в норма на тези показатели. Ето и някои от тези показатели при здрав човек – артериалната кръв е с рН 7,37 – 7,45, венозната – с рН 7,32 – 7,42, отделящият се от задстомашната жлеза (панкреас) секрет е ефективен само при рН 8,3, а този на черния дроб и жлъчката – при рН 7,1. При промяната на рН на кръвта под 7,3 и над 7,5 настъпват тежки проблеми в състоянието на организма. При разреждане на водата стойностите й на рН и ОРП се променят логаритмично, а не линеарно, т.е. стойностите от минус 500 mV не са 5 пъти, а 10 – 50 пъти по-високи от минус 100 mV.
За протичане на жизнените си процеси организмът точно регулира оптималните рН и ОРП стойности на своите системи, като за тази цел използва собствената си енергия. Когато хранителните продукти и течностите които той поема са с еднакви или близки до оптималните му рН и ОРП стойности той не се натоварва с голям разход на енергия за тяхното приравняване до нужните му граници. В противен случай се стига до разходване на значителен обем енергия, което води до общо отслабване на жизнеността и на имунната система. В резултат на това се изострят някои хронични заболявания и/или се създават условия за поява на нови.

От години се изследват факторите за здраве и дълголетие. Те са качествeна вода и храна, наследственост, телесно тегло, двигателна активност, психически статус, заболявания.
Човешкото тяло при възрастни хора се състои от 50-55% вода. При изследванията има ясни доказателства, че хората, които пият качествена планинска вода живеят по-дълго (проф. Игнатов и съавтори, 2012). При изследването другите фактори са сходни и разстоянието между населените места в планините и полето е 50-70 км. Проведени са изследвания на води от планините на България, Германия, Швейцария, Чили. Целта е за да се търси тайната на дълголетието. Качествената вода дава допълнителни години живот.
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/project.html
Това се дължи на нейната алкалност, химичен състав и структура. Създаден е математичен модел на водата за здраве и дълголетие (проф. Игнатов, доц. Олег Мосин, 2013). Моделът е въз основа на спектрален анализ на вода (проф. Антонов, проф. Игнатов, 1998). Спектърът е „езикът” на водните молекули. Те са свързани с електромагнитни водородни връзки между кислород от една и водород от друга водна молекула. Молекулите образуват кластери с енергия. На фигура 1 са показани водородни връзки между водни молекули. На фиг 1а имаме хаоттична подредба на водни молекули, както е при вода. На фиг. 1б имаме структуриране на водни молекули, както е при електрохимично активирана вода католит. Католитът е алкална, а анолитът киселинна вода. Първата се прилага повече за алкализиране на организма, а втората за дезинфекция.

kangen

фиг. 1а Хаотична подредба на водородни връзки между водни молекули


kangen

фиг. 1а Хаотична подредба на водородни връзки между водни молекули

Колкото е по-голяма енергията на водородните връзки между водните молекули, толкова човек е по-здрав. Туморните клетки и разкъсват най-високо енергийните връзки във вода. Доказателствата са на проф. Антонов от 1990 г. с бели мишки. При 8,95 µm са най-високо енергийните връзки във вода. Направен е спектрален анализ на кръвен серум на хора между 50 и 70 г. Контролна група е на здрави хора, а групата за изследване е на хора с туморни заболявания (проф. Игнатов, 2012). С микроскоп се вижда как животът се бори да задържи водородните връзки при хора с туморни заболявания. Основателно възниква въпросът как може да се направи профилактика и да се структурират нови високоенергийни водородни връзки, които на молекулярно ниво да потискат развитието на туморните клетки? Планинската и глетчеровата води създават високоенергийни водородни връзки в човешкото тяло. При водопроводната вода максимумът на трептенето при водородните връзки при 8,95 µm е до 25 единици. Анализите показват, че при планинската е (40-50), а при глетчеровата (60-70) единици. При вода Католит е 90 единици. Това е уникално и дава шанс на много хора бързо да възстановят и подобрят своя биофизичен статус. В американското научно издание с висок импакт фактор Advances in Physics Theories and Applications е публикавана статия за биофизичните свойства на вода Католит (проф. Игнатов, доц. Мосин, 2016). Известен научен факт е, че в кисела среда се развиват туморни клетки, а в алкална се потискат. Електрохимично активирана вода Католит, която е алкална се възприема добре от човек. Намаляват симптомите на умора, стомашно-чревни проблеми, тялото се балансира на молекулярно ниво. Една от тайните на вода Католит е антиоксидантното й действие. Теоретичен модел показва наличието на електрони в алкална вода Католит за антиоксидатна активност (проф. Игнатов и съавтори, 2017), както и косвена антиоксидантна активност от цинкови и манганови йони (проф. Игнатов, доц. Мосин, 2015) Методът за цветен коронен спектрален анализ (проф. Игнатов, 2007) показва биоелектричния статус на човек. Методът е приложим и при изследване на различни видове води.
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/kirlian_effect.html
На фигура 2 са показани коронни фотографии на водопроводна (фиг. 2а) и вода Католит (фиг. 2б). Разликата в електричното коронно светене е впечатляваща. Тя се дължи на по-голямата диелектрична проницаемост на вода Католит. Това се определя от подредбата на водните молекули в кластери с най-високо енергийни връзки във вода.

kangen

Коронно светене на водопроводна
вода (проф. Игнатов)


kangen

Коронно светене на
вода Католит (проф. Игнатов)


Водата с рН 8,5 може да бъде за ежедневна употреба. С по-високо рН водата се пие в по-малки количества.

* Проф. Игнатов участва Интердисциплинарна тематична група за изследване на активирани води към Българска академия на науките (БАН) с ръководител доц. Георги Глухчев.

За контакти: екип на проф. Игнатов: mbioph@dir.bg

Публикации:

 1. Ignatov, I., Karadzhov, S., Atanasov, A., Ivanova, E., Mosin, O. V. (2014) Electrochemical Aqueous Sodium Chloride Solution (Anolyte and Catholyte) as Types of Water. Mathematical Models. Study of Effects of Anolyte on the Virus of Classical Swine Fever Virus, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 8, pp.1-28. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/18734
 2. Karadzov, S., Atanasov, A., Ivanova, E., Mosin, O. V., Ignatov, I. (2014) Mathematical Models of Electrochemical Aqueous Sodium Chloride Solutions (Anolyte and Catolyte) as Types of Water. Study of the Effects of Anolyte on the Virus of Classical Swine Fever Virus, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 5, pp. 30-55.
 3. Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Electrochemically Activated Water. Biophysical and Biological Effects of Anolyte and Catholyte as Types of Water, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 10, pp. 1-17. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/19687
 4. Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying Their Physical-Chemical Properties, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 11, pp. 1-21. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/20405
 5. Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Biocidal Effects of Electrochemically Activated Water, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 11, pp. 67-83. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/20412
 6. Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O. V. (2015) Studying of Virucidal and Biocidal Effects of Electrochemically Activated Anolyte and Catholyte Types of Water on Classical Swine Fever Virus (CSF) and Bacterium E. coli DH5, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 13, pp. 1-17. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22414
 7. Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O. V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying of their Physical-Chemical Properties, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 13, pp. 18-38. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22415
 8. Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O. V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying of their Physical-Chemical Properties, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 13, pp. 64-78. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/22411
 9. Ignatov, I., Mosin, O. V. , Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., (2015) Studying Electrochemically Activated NaCl Solutions of Anolyte and Catholyte by Methods of Non-Equilibrium Energy Spectrum (NES) and Differential Non-Equilibrium Energy Spectrum (DNES), Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 14, pp. 6-18. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22973
 10. Ignatov, I, Gluhchev, G., Karadzhov, S., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying Their Physical-Chemical Properties, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 16, pp. 1-14. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/24706
 11. Gluhchev, G., , Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Electrochemically Activited Water: Biophysical and Biological Effects of Anolyte and Catholyte Types of Water, European Journal of Molecular Biotechnology, Vol. 7., No. 1, pp. 12-26. (PDF file)
  http://ejournal8.com/journals_n/1428044354.pdf
 12. Ignatov, I., Mosin, O.V., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N. (2015) The Evaluation of Mathematical Model of Interaction of Electrochemically Activated Water Solutions (Anolyte and Catholyte) with Water, European Reviews of Chemical Research, Vol. 2., No. 4, pp. 72-86. (PDF file)
  http://oaji.net/articles/2015/921-1446128132.pdf
 13. Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V.(2015) Studying the Antimicrobial and Antiviral Effects of Electrochemically Activated Nacl Solutions of Anolyte and Catholyte on a Strain of E. Coli DH5 and Classical Swine Fever (CSF) Virus, European Journal of Medicine, Vol. 9., No. 3., pp. 124-138. (PDF file)
  http://ejournal5.com/journals_n/1444743234.pdf
 14. Ignatov, I., Mosin, O.V., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N.(2016) Studying Electrochemically Activated NaCl Solutions of Anolyte and Catholyte by Methods of Non-Equilibrium Energy Spectrum (NES) and Differential Non-Equilibrium Energy Spectrum (DNES), Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 20, pp. 13-23. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/28211
 15. Ignatov, I., Mosin, O.V., Kirov, P. (2016) Matematical Model of Kangen Water® Biophysical and Biochemical Effects of Catholyte, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 51, pp. 33-55.(PDF file)
  http://iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/28008
 16. Mehandjiev, D., Ignatov, I., Karadzhov, I., Gluhchev, G., Atanasov, A. (2017) On the Mechanism of Water Electrolysis, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 31, pp. 23-26. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/36666
 17. Mehandjiev, D., Ignatov, I., Karadzhov, S., Gluhchev, G., Atanasov, A. (2017) Processes in Catholyte and Anolyte as Result of Water Electrolysis, European Journal of Molecular Biotechnology, 5, No. 1, pp. 23-29.(PDF file)
  http://ejournal8.com/journals_n/1497527688.pdf
 18. Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2016) Antimicrobial and Solutions Antiviral Effects of Electrolytic Water Solutions of Sodium Chloride (Anolyte/Catholyte) on a Strain of E. Coli DH5 and the Classical Swine Fever Virus (CSF), Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry, No. 1, pp. 21-31. (PDF file)
  https://bmpcjournal.ru/en/bmfc-2016-03-04
 19. Gluhchev, G., Mehandjiev, D., Ignatov, I., Karadzhov, S., Pesheva, Y., Atanasov, A. (2018) Water Electrolysis - Processes in Catholyte and Anolyte Results with Differential Non-equilibrium Water Spectrum, European Journal of Medicine, Vol. 6, No. 1, pp. 3-12. (PDF file)
  http://ejournal5.com/journals_n/1524132461.pdf
 20. Ignatov, I., Karadzhov, S., Gluhchev, G., Yakimov, I. (2018) Electromagnetically Activated Water - Properties and Effects, Bulgarian Journal of Public Health, Vol. 10, No.4, 63-69.
 21. Vassileva, P., Voykova, D., Ignatov, I., Karadzhov, S., Gluhchev, S., Ivanov, N., Mehandjiev, D. (2019) Results from the Research of Water Catholyte with Nascent (Atomic) Hydrogen, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol.52, pp. 7-11 (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/46543
 22. Yakimov, I., Ignatov, I. (2019) Hydration and Properties of Water in Football for Excellent Shape, Int. Conference on Medicine and Football, Sofia, Bulgaria, Journal of Medicine and Sport, pp. 46-51.
 23. Ignatov, I., Gluhchev, G. (2019) Effects of Electrochemically Activated Water Catholyte and Anolyte on Human Health, 8th World Congress on Immunology, Pulsus, London, Vol. 3, pp. 12-13. (PDF file)
  https://www.pulsus.com/conference-abstracts-files/nursing-immunology-2019-keynote.digital/files/assets/common/downloads/nursing-immunology-2019-keynote.pdf
 24. Toshkova, R., Ignatov, I., Zvetkova, E., Gluhchev, G. (2019) Effects of Catholyte Water on the Development of Experimental Graffi Tumor on Hamsters, Cells&Cellular Life Sciences Journal, Vol. 4, No.1, 000140 (PDF file)
  https://medwinpublishers.com/CCLSJ/CCLSJ16000140.pdf
 25. Toshkova, R., Ignatov, I., Zvetkova, E., Gluhchev, G. (2019) Effects of Catholyte Water on the Development of Experimental Graffi Tumor on Hamsters, European Journal of Medicine, Vol. 7 No 1, pp. 45-56. (PDF file)
  http://ejournal5.com/journals_n/1558511626.pdf
 26. Gluhchev, G., Ivanov, N., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Mosin, O. V. (2015) Virucidal and Bactericidal Effects of Electrochemically Anolyte and Catholyte Types of Water on Classical Swine Fever Virus and Bacterium E. Coli DH5, Water: Hygiene and Ecology, No. 1-2 (3): 3-10. (PDF file)
  https://iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22414
 27. Atanasov, A., Karadzhov, S., Ivanova, E., Mosin, O. V., Ignatov, I. (2014) Study of the Effects of Electrochemical Aqueous Sodium Chloride Solution (Anolyte) on the Virus of Classical Swine Fever Virus. Mathematical Models of Anolyte and Catolyte as Types of Water, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol.4, pp. 1-26 (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/15016
 28. Popova, T. P., T. Petrova, Karadzhov, S. (2016) Investigation of the Biocidal Effect of Electrochemically Activated Aqueous Sodium Chloride Solution on Gram-negative Pathogenic Bacteria. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., Vol. 5 No.1, pp. 624-632. (PDF file)
  https://www.ijcmas.com/abstractview.php?ID=63&vol=5-1-2016&SNo=63
 29. Popova, T., Petrova, T., Karadzhov, S. (2016) Investigation of the Action of the Anolyte after Different Storage Times on the Gram-negative Bacteria, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., Vol. 5, No. 9, pp. 530-539. (PDF file)
  https://www.ijcmas.com/abstractview.php?ID=915&vol=5-9-2016&SNo=59
 30. Popova, T., Petrova, T., Karadzhov, S., Krustanova. G. (2016) Investigation of the Biocidal Effect of Electrochemically Activated Aqueous Sodium Chloride Solution on Staphylococcus aureus. Traditions and Modernity in Veterinary Medicine, Scientific Journal of the Faculty of Veterinary Medicine of University of Forestry, Sofia, Vol. 1, No.1, pp. 67-72. (PDF file)
  https://scij-tmvm.com/vol./vol.1/T.Popova%20et%20al..pdf
 31. Popova, T., Petrova, T., Kaleva, M., Karadzhov, S. (2018) Comparative Study of the Effect of Electrochemically Activated Water Solutions on Pseudomonas aeruginosa, Acta Microbiologica Bulgarica, Vol. 34, No.3, 160-164, (PDF file) https://actamicrobio.bg/archive/september-2018/amb-september-2018-article-4.pdf
 32. Ignatov, I., Mehandjiev, D., Vassileva, P., Voykova, D., Karadzhov, S., Gluhchev, G., Ivanov, N. (2019) Research of Water Catholyte of Presence of Nascent (Atomic) Hydrogen (H*). Hydrogen and Nascent Hydrogen of the Reactions for Origin of Life in Hot Mineral Water, European Journal of Medicine, Vol. 7, No. 2, pp. 99-105. (PDF file)
  http://ejournal5.com/journals_n/1579189002.pdf
 33. Popova, T., Petrova, T.. (2018) Antibacterial Activity of Electrochemically Activated Water Solutions on Pseudomonas aeruginosa After Four Weeks Storage, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., Vol. 7, No.10, pp. 3379-3386. (PDF file) https://www.ijcmas.com/abstractview.php?ID=10504&vol=7-10-2018&SNo=391
 34. Petrova, T., T. Popova, T. (2018) Electrochemically Activated Aqueous Solutions – Essence, Action and Some Aspects of Application. Traditions and modernity in veterinary medicine, Scientific Journal of the Faculty of Veterinary Medicine of University of Forestry, Sofia, Vol. 3, No.2 (5), pp. 34-42. (PDF file)
  https://scij-tmvm.com/vol./vol.3/2/34-42.pdf
 35. Popova, T., Petrova. T. (2018) Disinfection of Leafy Vegetables with Activated Waters, Journal of Advances in Agriculture, Vol. 9, pp. 1534-1545.
 36. Popova, T., Petrova, T., Petrichev, M., Valyova, M. (2019) Action of Activated Waters on Plants After Adverse Chemical Effects, Imitating Acid Rain. Bulgarian Journal of Agriculture Science, Vol. 25, No.4, 638–645. (PDF file)
  https://www.agrojournal.org/25/04-04.html
 37. Popova, T. (2019) Disinfection of Fruits with Activated Water, Journal of Advances in Agriculture, Vol. 10, pp. 1864-1872. https://rajpub.com/index.php/jaa/article/view/8462
 38. Popova, T. (2019) Examination of Effect of Electrochemically Activated Water Solutions on Candida albicans after Different Periods of Storage (2019) Journal of Advances in Agriculture, Vol. 10, pp. 1886-1894. (PDF file)
  https://rajpub.com/index.php/jaa/article/view/8473
 39. Gluhchev, G., Ivanov, N. (2014) Electrochemically Activated Water, J. of Ecological Engineering and Environment Protection, Vol. 2, pp. 68-73
 40. Toshkova, R., Zvetkova, E., Ignatov, I., Gluhchev, G. (2019) Effects of Catholyte Water on the Development of Experimental Graffi Tumor on Hamsters, Bulgarian Journal of Human Health, Vol. 11, No. 3, pp. 60-73. (PDF file)
  http://ncphp.government.bg/files/spisanie/3-2019_BG_Journal.pdf
 41. Ignatov, I., Gluhchev, G, (2019) Effects of Electrochemically Activated Water Catholyte and Anolyte on Human Health, 8th World Congress on Immunology, Pulsus, London, Vol. 3, pp. 12-13.(PDF file)
  https://www.pulsus.com/conference-abstracts-files/nursing-immunology-2019-keynote.digital/files/assets/common/downloads/nursing-immunology-2019-keynote.pdf
 42. Ignatov, I., Toshkova, R., Zvetkova, E., Gluhchev, G. (2019) Research of Catholyte Water on Experimental Graffi Tumor on Hamsters. Kangen Device for Catholyte Water, Cancer Stem Cell, Epidemiology and Surgery, Seoul. pp. 25
 43. Ignatov, I., Toshkova, R., Zvetkova, E., Gluhchev, G. (2019) Research of Catholyte Water on Experimental Graffi Tumor on Hamsters. Kangen Device for Catholyte Water, Journal of Medicine, Physilogy and Biophysics, Journal of Medicine, Physilogy and Biophysics, Vol. 59, pp. 1-9. (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/49571
 44. Ignatov, I. (2019) Electrochemically Activated Water Catholyte for Activation of Shape and Recovery in the Sport, Int. Conference on Medicine and Football, Sofia, Bulgaria, Journal of Medicine and Sport, No. 3-4, pp.
 45. Antonov, A., Galabova,T.(2016), Water Known and Misterious, Sofia, ISBN: 978-954-2987-23-9
 46. Nikolova, M., Gluhchev, G., Karadzhov,S., Hristova, I., Ivanov, N. (2016), Investigation on the Changes in pH, Redox Potential, Free Chlorous and Antimicrobial Activity of Ionized Water (Anolite) at Dfferent Storage Conditions, Ecological Engineering and Environment Protection, No.4, pp. 22-26
 47. Dimitrova, L., Kussovski, V., Tsvetkova, I., Mihaylova,S., Ivanov,N., Gluhchev, G., Najdenski, H. (2015)Bactericidal Effect of Electrochemically Activated Water on the Aerobic Bacterial Population of Digestate, Ecological Engineering and Environment Protection, No. 4, pp. 23-32 http://ecoleng.org/Contents4.2015.html#3
 48. Ivanov, N. (2000), Investigation on the Mechanism of the Structure Influence of some Physical and Physical-Chemical Factors on the Water Structure in Cotton Seeds, (PhD Thesis)
 49. Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, G., Yaneva, I., Valcheva, N., Dinkov, G,, Popova, T., Petrova, T., Mehandjiev, D., Akszjonovich, I. (2020) Dynamic Nano Clusters of Water on Waters Catholyte and Anolyte: Electrolysis with Nano Membranes, Physical Science International Journal. Vol. 24, No.1, pp. 46-54. (PDF file) 
  http://journalpsij.com/index.php/PSIJ/article/view/30173
 50. Karadzhov, S., Ignatov, I., Najdenski, H., Popova, T., Luepcke, W., Gluhchev, G., Kolev, N., Balabanov, S. (2019) Distribution Trends of African Swine Fever Virus (ASFV) through Water, European Journal of Molecular Biotechnology, Vol. 7, No. 2, pp. 123-125. (PDF file)
  http://ejournal8.com/journals_n/1585935512.pdf
 51. Ignatov, I., Gencheva, N., Marinov, T., Yaneva, I., Angelcheva, M., Dinkov, G., Angushev, I. (2020) Electrochemically Activated Water Catholyte for the Activation of Hydrogen Ions and ATP for Sport’s Shape and Recovery, Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 32 (4): 112-119. (PDF file)
  http://www.journaljammr.com/index.php/JAMMR/article/view/30407
 52. Popova, T., Petrova, T., Ignatov, I., Karadzhov, S. (2020) Preliminary In Vitro Investigations on The Inhibitory Activity of The Original Dietary Supplement Oxidal® On Pathogenic Bacterial Strains, Journal of Advances in Agriculture, 11: 37-43. (PDF file)
  https://rajpub.com/index.php/jaa/article/view/8693
 53. Ignatov, I. (2020) Antiviral Effects of Nano Colloidal Silver, Water Catholyte, Oxidal with Methylene Blue. Possible Effects of Influence over Coronavirus SARS-CoV and SARS-2 CoV-2 with Disease COVID-19, Global Congress on Infectious Diseases, SciTech Infectious Diseases 2020. (PDF file)
  https://www.scitcentralconferences.com/speakers/global-congress-on-infectious-diseases-hivaids?fbclid=IwAR2cSp78pgAenfNSDvNL3aVwNTG7XOGObZS4SoPZzpkf_HAi4E8HlHF6AT0
 54. Ignatov, I. (2020) Antibacterial and Antiviral Effects of Water Catholyte, Oxidal with Methylene Blue and Colloidal Silver, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 65, pp. 26-31. (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/52294
 55. Popova, T., Petrova, T., Ignatov, I., Karadzhov, S., Dinkov, G., Antibacterial Activity of the Original Dietary Supplement Oxidal® in Vitro, Journal of Advances in Agriculture, 2020; 11: 71-78. (PDF file)
  https://https://rajpub.com/index.php/jaa/article/view/8716
 56. Ignatov, I. (|2020) Antiviral Effects of Water Catholyte, Oxidal with Methylene Blue and Colloidal Silver. Possible Mechanism of Influence over Coronavirus SARSr-CoV and SARSr-CoV-2 with Disease COVID-19, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 73, pp. 96-101 (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/52483
 57. Ignatov, I. (|2020) Antiviral Effects of Water Catholyte, Oxidal with Methylene Blue and Colloidal Silver. Possible Mechanism of Influence over Coronavirus SARSr-CoV and SARSr-CoV-2 with Disease COVID-19, Journal of Infectious Diseases and Research, Vol. 3, issue S1. (PDF file)
  https://www.scitcentral.com/articles.php?journal=62&type=2&articleStat=Current%20Issues
 58. Mehandjiev, D., Gluhchev, G., Ignatov, I., Vassileva, P., Voykova, D., Ivanov, N. (2020) Electrochemically Activated Water – Anolyte. Nascent Oxygen,  International Research Journal of Pure and Applied Chemistry,  Vol. 21, No. 9, pp. 78-82. (PDF file)
  https://journalirjpac.com/index.php/IRJPAC/article/view/30200