Алкални води в полза за здравето

проф. Стоил Караджов*
проф. Игнат Игнатов
инж. Атанас Атанасов*
2014 г. София, България
*Българско дружество за активирани води

Водата е навсякъде около нас. Свикнали с това нейно присъствие ние рядко се замисляме задълбочено върху значението й за нашите поведение, настроение, работоспособност, здраве и изцяло за съществуването ни. Това е пропуск в здравословната ни култура, в нашето възпитание за здравословен начин на живот, в надеждата ни за дълголетие. Достатъчно е да споменем, че водата е енергийна и информационна среда на човешкото тяло и изпълнява главна роля за съществуването на живите организми. Така ние определяме нейното място като възможност за решаване на множество съвременни здравословни проблеми. Водата регулира всички функции на организма, като телесна температура, обмяна на веществата, храносмилане, кръвообръщение, хомеостаза и други. Отговорна е и за нашето съзнание и прави възможни движението на мисълта, чувствата, настроението. Водата е носител на информация в нашето тяло. Тя е като течен кристал, който притежава свойството да приема информация от заобикалящата го среда. Факт е, че без вода няма живот. Всички жизнени процеси протичат във водна среда, която в значителна степен се определя от качеството на поетата от външни за тялото ни източници вода. Това означава, че ние сме в състояние, сравнително лесно, да предопределим условията при които ще се формират нашите мисъл, настроение, начин на поведение и реакция към всички заобикалящи ни въздействия. Този факт е причината нашият народ да вярва в чудодейната сила на водата още от древността. Много извори, кладенци, чешми са посещавани с надежда за спасение.

вода
Природно „активирана“ вода
в платото Беленташ

Такива са фактите и за някои светилища на бесите в Източните и Западните Родопи, платото Беленташ, Асеновградско и местностите Кози камък, Селанов бук, Кара Таш и Али Алан, разположени в територията на Община Тетевен, България Гоце Делчев. Оказало се е, че при всички светилища предната част е прорязана от канали, които се събират в голям кладенец. Поради особения скален състав, влизайки в тези канали, дъждовната вода се структурира „активиране на водата“, т.е. превръща се в „жива“ вода, която е много активна по отношение на различни заболявания. Доказано е, че тази вода лекува редица кожни и ставни заболявания. Съществуват и други подобни примери тъй като нашата страна е изключително богата с чудотворни водни източници. Затруднението от тяхното ползване идва от факта, че осигуряването за ежедневни нужди на водата от тях е трудно изпълнимо, а за някои хора от по-отдалечените краища и невъзможно. И тук отново в помощ на човека идва науката. Използвайки различни методи и средства, учени и емпирици от цял свят от дълбока древност са въздействали върху водата, с цел да оптимизират полезните й качества и да индуцират нови такива. В резултат на това стават известни различни видове води, активно действащи върху здравословното състояние на хората: „жива“ и „мъртва“, сребърна, магнитна, ледена, размразена вода и др. В основата на всички тях стои променената им по различни начини първоначална структура и „информативност“. Структурата, това е начинът, по който са организирани молекулите. Те се обединяват в групи, наречени клъстери. Предполага се, че точно те са клетките на паметта, в които водата записва всичко което вижда, чува и усеща. Големината на водните клъстери е от съществено значение за правилното изпълнение на нейните изключителни функции при протичането на жизнените процеси в организма. Оптимално е структура да е формирана от клъстери, съдържащи до 20 водни молекули (Игнатов, Мосин, 2013). Водата с малки клъстери достига до най-отдаличените части на тялото. По този начин всички системи на организмът се подсигурява не само с течности, но с кислород и хранителни вещества. Същевременно се постига и добро отстраняване на отпадните от клетъчната дейност продукти (шлаките), което при обикновената чешмяна вода е трудно постижимо. В следствие на дългия си път, който изминава по тръбопроводите тя е с по-различна структура в сравнение с тази при изворите. Научни изследвания на Игнатов и Мосин показват, че локален екстремум при 8.95 µm в кръвния серум е характерен за здрави хора (Игнатов, Мосин, 2012). Този локален екстремум не се наблюдава при много болни хора. Той е силно изразен при планинска вода, разтвори на шунгит и зеолит, католит. В планинската вода е най-силно изразен през пролетта. Това се определя и от кристалчетата лед при топенето на снега и леда.

вода
Планинска вода под връх Червен,
Тетевен при топенето на снега и леда.
През лятото същото място е изпълнено с живот.

Едни от основните показатели на питейната вода, влияещи върху здравето на човека са нейните алкално-киселинни стойности (рН-стойности) и нейният окислително-редукционен потенциал (ОРП) или окислително-възстановителен потенциал (ОВП). Това е така, защото оптималното протичане на всички жизнени функции в здравия организъм е в зависимост от водата с параметри в норма на тези показатели. Ето и някои от тези показатели при здрав човек – артериалната кръв е с рН 7,37 – 7,45, венозната – с рН 7,32 – 7,42, отделящият се от задстомашната жлеза (панкреас) секрет е ефективен само при рН 8,3, а този на черния дроб и жлъчката – при рН 7,1. При промяната на рН на кръвта под 7,3 и над 7,5 настъпват тежки проблеми в състоянието на организма. При разреждане на водата стойностите й на рН и ОВП се променят логаритмично, а не линеарно, т.е. стойностите от минус 500 mV не са 5 пъти, а 10 – 50 пъти по-високи от минус 100 mV.
За протичане на жизнените си процеси организмът точно регулира оптималните рН и ОРП стойности на своите системи, като за тази цел използва собствената си енергия. Когато хранителните продукти и течностите които той поема са с еднакви или близки до оптималните му рН и ОРП стойности той не се натоварва с голям разход на енергия за тяхното приравняване до нужните му граници. В противен случай се стига до разходване на значителен обем енергия, което води до общо отслабване на жизнеността и на имунната система. В резултат на това се изострят някои хронични заболявания и/или се създават условия за поява на нови.
ОРП и рН стойностите на поеманите храни и напитки имат основно значение и при появата на т.н. подкиселяване на организма, което се стимулира и от неизбежния за съвременния човек напрегнат ритъм на живот, стреса, замърсената околна среда и др. Установено е, че подкиселеният организъм е лесно достъпен за различни заболявания. Развитието на ракови клетки също се подпомага с увеличаване на подкиселяването.
Още през 20-те години на миналия век носителят на Нобелова награда за физиология или медицина, Ото Варбург, извършва мащабни проучвания върху метаболизма на тумора и изказва хипотезата, че туморните клетки са обикновени телесни клетки, който поради подкиселяването на организма се приспособяват към развитие в кисела среда, без наличието на кислород. Стига се до извода, че в борбата с раковите заболявания добри възможности се предлагат с пиенето на алкална вода. Естествени източници на алкални води са природните планински и минерални извори.

Публикации:

http://www.medicalbiophysics.bg/en/anolitkatolit.html

top