Д-р Игор Аксенович – автор на уникалния биогенератор АБИЕМ

д-р Игор Аксенович
д-р Игор Аксенович, прибор АБИЕМ

Игор Василиевич Аксенович е роден на 28 октомври 1950 г. в семейството на военен в Берлин. През 1970 г. постъпва в Новосибирския държавен медицински институт. По време на студентството активно участва в научен кръжок. Кръжокът е в катедра ортопедия и травматология в Новосибирския научно-изследователски институт по ортопедия и травматологии (НИИТО) под ръководството но проф. Я. Л. Цивян. Руският професор е един от основоположнизите на вертебрологията – наука за гръбначния стълб. Още като студент д-р Аксенович започва да се занимава с научна дейност. Оперирал е опорно-двигателен апарат и най-вече гръбначен стълб. Занимавал се е с изследвания и консервативно лечение на ортопедично-травматично болни. През 1984 г. защитава докторска дисертация на тема „Механогенеза на експерименталната сколиоза”. Изследването в дисертацията е на клинично и експериментално ниво. В дисертацията се разглеждат теоретичните въпроси на биомеханиката на гръбначния стълб при расгеж на децата. Част от изследванията са проведени заедно с Катедра за съпротивление на материалите в Новосибирския държавен електротехнически институа. Провеждат се физически експерименти и се създава оригинална теория за 44 деформации на гръбначния стълб. В дисертацията са представени експериментални разработки за имплантиран многоканален електростимулатор за лечение на увреждания на гръбначния стълб и способите за приложението на прибора. По материали от дисертацията е публикувана едноименна монография: Цивян Я. Л., Аксенович И. В. Механогенеза на эксперименталната сколиоза (1987 г.).

По време на 16 годишната работата в клиника НИИТО И. В. Аксенович има 10 патента за изобретения, които са публикувани в повече от 30 научни статии. Д-р Аксенович е направил три научни кинофилма по травматология и ортопедия. Тези филми получават награди на Международния кинофестивал по травматология и ортопедия, който се провежда в Рига през 1984-1985 г.

Д-р Аксенович е награден с медал на Изложба за достижения на народното стопанство за разработка на способ и устройство за лечение на деформации на гръбначния стълб и математичен модел. Награден е с диплом на Всесъюзното медико-техническо общество за разработки на технически устройства за лечение на заболявания на гръбначния стълб.

От 1988 г. живее и работи в Унгария. Практикува в Германия. Участва c доклади на международни научни конференции и сътрудничи с различни международни научно- изследователски центрове.

Д-р Аксенович е член на Научния съвет на Научноизследователски център по медицинска биофизика с директор проф. Игнат Игнатов.

Руският лекар има европейски патенти на оригиналното устройство ABIEM/АБИЕМ.

Метод ABIEM

Това е метод за изследования и корекция на енерго-информационното поле на човека при използване на апарата ABIEM за профилактика и лечение на различни патологични състояния.

ABIEM– Akszjonovics Device to Transfer Biological

Energy into Biomechanical Energy, международен патент WO/2006/070213 – генератор на биоинформационно и биомеханично въздействие.
ABIEM преобразува „отрицателната” енергия на болния човек в положителна и нормализира жизнената дейност на организма. С помощта на дадената конструкция ние можем да имаме синхронизация и структура на биопотоците. Аппарат ABIEM се принадлежи към биоинформационните генератори. Той е сложна геометричта конструкция и има определени особености при използоването (ноу-хау).

ABIEM играе ролята на защитнен ЕКРАН от обкръжаващите електромагнитни полета.

Благоприятно влияе на структурата на водата и въздуха.

Метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов


Коронно светене на вода
(проф. Игнатов)

Коронно светена на вода
активирана с АБИЕМ (проф. Игнатов)

Контакт: д-р Игор Аксенович: e-mail: akszbioem@mail.ru

Цивьян, Я.Л. Аксенович, И.В. Механогенез экспериментального
сколиоза, Наука. Сиб. отд-ние.


Google Scholar

Публикации

 1.  Цивьян, Я.Л. Аксенович, И.В. Механогенез экспериментального сколиоза, Наука. Сиб. отд-ние. 
 2. Akszjonovics, I. (2018) Constrution ABIEM for Trаnsformation of Human Energy, Media Mir, pp. 1-40. (PDF file)
   https://elibrary.ru/item.asp?id=19561229
 3. Ignatov, I., Akszjonovics, I. (2018) Biophysical Results with Influence of Device ABIEM on Model Systems. Bioharmonization, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 51, pp. 10-30. (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/45420
 4. Popova, T., Petrova, T., Mehandjiev, D., Akszjonovich, I. (2020) Dynamic Nano Clusters of Water on Waters Catholyte and Anolyte: Electrolysis with Nano Membranes, Physical Science International Journal. Vol. 24, No.1, pp. 46-54. (PDF file)
  http://journalpsij.com/index.php/PSIJ/article/view/30173
 5. Akszjonovics, I., Ignatov, I. (2019) European Journal of Medicine, Methods for Research of Effects of Device ABIEM. Applications, Vol. 7, No.1, pp. 3-20. (PDF file)
  http://ejournal5.com/journals_n/1558511103.pdf